01 Haziran 2016 Çarşamba
İş`te Sağlık
Biyologlar TUS sınavına giremeyecek
Biyologlar Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS) Yönetmelik değişikliği nedeniyle Eylül`de sınava giremeyecek.

Danıştay 8. Dairesi, iki branşın tıpta uzmanlık eğitimi sürelerini, iki yan dalın da bağlı bulunduğu ana dalları değiştirdi.18 Temmuz 2009 tarihli Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nde 5 yıl olarak belirlenen plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahisi ana dalının uzmanlık eğitimi süresi, 2002 tarihli Tüzük’te düzenlendiği gibi tekrar 6 yıla çıkacak. Son tüzükle birlikte 4 yıla indirilen kadın hastalıkları ve doğum branşının eğitim süresi de eskiden olduğu gibi 5 yıl olacak.

Danıştay 8. Dairesi, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Türk Cerrahi Derneği, Türk Yoğun Bakım Derneği, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği ve Türk Tabipleri Birliği (TTB)’nin açtığı yürütmeyi durdurma davalarını karara bağladı.

Plastik cerrahlık eğitimi 6 yıl olacak
Buna göre, 2009 yılında yayınlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nde plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahisi ana dalı uzmanlık eğitimi süresinin 5 yıl olarak belirlenmesine ilişkin düzenlemenin yürütmesi durduruldu. Danıştay ayrıca “ağız, diş ve çene cerrahisi” adı altında ana dal ihdas edilmesine ilişkin düzenlemenin de yürütmesini durdurdu. Kararda, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi ana dalında, 2002 yılından bu yana 6 yıllık bir zaman diliminde verilen uzmanlık eğitimi süresinin 5 yıla düşürülmesine ilişkin değişiklik ve diş hekimliği alanında yeni bir uzmanlık ana dalı ihdas edilmesine ilişkin düzenlemeleri hukuka uygun kılacak bilimsel gerekçe sunulmadığı bildirildi.

Ağız, yüz ve çene cerrahisi hâlâ ana dal
Danıştay, “ağız, yüz ve çene cerrahisi” disiplininin uzmanlık ana dalı olarak belirlenmesine ilişkin düzenleme ile yönetmelikte geçen “en az iki yılı eğitim kurumlarında olmak üzere” ibaresi ve ağız, yüz ve çene cerrahisi disiplininin plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahisi ana dalına yan dal olarak bağlanmamasına ilişkin eksik düzenleme yönünden yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.

Ağız, yüz ve çene cerrahisi disiplininin, tıpta uzmanlık eğitimine ilişkin idari düzenlemelerdeki konumu itibariyle cerrahi tıp bilimleri alanında yer aldığı, bunun 1973 ile 2002 yıllarında yayımlanan idari düzenlemelerde yer almamasına karşın, 1947 yılından itibaren tıp alanında uygulaması bulunan cerrahi bir tıp disiplini olduğunu anımsatan Danıştay, Sağlık Bakanlığının farklı şekilde adlandırmış olsa da yeni bir alan olmayan ağız, yüz ve çene cerrahisini uzmanlık ana dalı olarak yaptığı düzenlemenin hukuka aykırı olmadığına hükmetti. Kararda, “Bu hale göre, ayrı bir uzmanlık ana dalı olarak düzenlenmesinde hukuka aykırılık bulunmayan ağız, yüz ve çene cerrahisinin, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahisi uzmanlık ana dalına bir yan dal olarak bağlanmamasına ilişkin hukuki durumun bir eksik düzenleme olarak değerlendirilemeyeceği açıktır” denildi.

Danıştay, ağız, yüz ve çene cerrahisi alanında, sağlık hizmetinin sunumu ve uzmanlık eğitim süreci için, bu alanda çalışmalarda bulunmuş hekimlerden faydalanmayı öncelikli hale getiren bir aciliyetin varlığından söz etmenin mümkün olmadığı gerekçesiyle, bu alanda istisnai bir şekilde uzmanlık belgesi verilmesini öngören düzenlemenin yürütmesini durdurdu.

“En az iki yıl” ibaresi geçerli
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’ndeki bazı yan dallarda, yan dalın bağlı olduğu ana dalda uzman olan hekimlerden, ilgili yan dalda yaptığı çalışmaları belgeleyenlere yan dal uzmanlık belgesi verilmesine ilişkin düzenlemeyi içeren maddedeki “en az iki yılı eğitim kurumlarında olmak üzere” ibarelerinde hukuka aykırılık görülmediğinden yürütmenin durdurulması istemi reddedildi.

Sağlık Bakanlığının, sağlık hizmetini ifa edecek olan hekimlere istisnai yollardan uzmanlık belgesi verilmesi konusunda, sağlık hizmetinin daha nitelikli bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla çeşitli kriterler getirmesinin takdir hakkı kapsamında bulunduğunu belirten Danıştay, bunun kamu yararı ve hukuka aykırı olmadığına hükmetti.

Cerrahi onkolojide istisnai uzmanlık yok
Danıştay, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nde yer alan “cerrahi onkoloji” yan dalında istisnai bir şekilde yan dal uzmanlık belgesi verilmesini öngören düzenlemede hukuka uyarlık bulmadı ve bu düzenlemenin yürütmesini durdurdu. Danıştay, “sağlık hizmetinin sunumu ve uzmanlık eğitim süreci için, yan dal uzmanlık belgesi bulunmamasına rağmen bu alanda faaliyet ve çalışmalarda bulunmuş hekimlerden faydalanmayı öncelikli hale getiren bir gerekliliğin varlığından söz etmek mümkün olmadığından, yan dal uzmanlığıyla ilgili eğitim sürecini oluşturan yan dal asistanlığının belirtilen koşulları karşısında, uzmanlığın kazanılmasına etken olan eğitim süreci ve başarılı olma özellikleriyle çeliştiği” gerekçesiyle cerrahi onkoloji yan dalında istisnai bir şekilde yan dal uzmanlık belgesi verilmesini öngören dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık bulunmadığına karar verdi.

Cerrahi onkoloji disiplinini genel cerrahi ana dalına bağlı bir dal olarak belirleyen düzenlemenin yürütmesinin durdurulması istemi ise reddedildi. Gerekçe olarak, 1973 yılında yayımlanan Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nde yer alan ve 2002 yılına kadar uygulamada kalan, 2002 yılında yayımlanan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nde yer almaması yargı kararı ile eksik düzenleme olarak nitelenen cerrahi onkoloji yan dalına ilişkin düzenlemeyi içeren son yönetmeliğin ilgili maddesinin hukuka aykırı olmadığı kaydedildi.

Bağlı bulundukları ana dallar değişti
Danıştay, “yoğun bakım” ve “çocuk yoğun bakım” yan dallarının bağlı oldukları ana dalları düzenleyen maddelerin yürütmesini durdurdu. 2009 tarihli Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nde yoğun bakım, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, nöroloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları, genel cerrahi, anesteziyoloji ve reanimasyon ana dallarına bağlı bir yan dal olarak; çocuk yoğun bakım ise çocuk sağlığı ve hastalıkları ana dalına bir yan dal olarak düzenleniyordu. Danıştay, bu kararına gerekçe olarak, bu yan dalların bağlı oldukları ana dalların belirlenmesini hukuki bir zemine oturtacak, idarenin takdir hakkını ve düzenleme yetkisini kamu yararı ve hizmet gerekleri uyarınca kullandığını ortaya koyacak bilimsel neden bulunmamasını gösterdi.

Kadın hastalıkları yine 5 yıl
2009 tarihli Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nde kadın hastalıkları ve doğum ana dalı uzmanlık eğitimi süresinin 4 yıl olarak belirlenmesine ilişkin düzenlemenin yürütmesi durduruldu.

“Üreme endokrinolojisi ve infertilite”nin, kadın hastalıkları ve doğum ana dalının yan dalları arasında sayılmaması da “eksik düzenleme” gerekçesiyle Danıştaydan döndü. Danıştay, davalı idarelerce “düzenlemelerin uzun çalışmalar neticesinde, bilimsel çevrelerden görüş alınarak ülke ihtiyaçları ve gelişmiş ülkelerin uygulamaları gözetilerek uzman kişilerce yapıldığı ve tıpta uzmanlık eğitimine ilişkin olarak ana dal ve yan dal belirlemek konusunda takdir hakkı ve yetkisinin uhdelerinde olduğu” belirtilse de, kendilerine buna ilişkin bir rapor ve bilgi sunulmadığını bildirdi.

TTB çizelgelerin iptalini istemişti
TTB tarafından Danıştaya açılan davada, uzmanlık ana dalları ve yan dalları ile bunların eğitim sürelerine ilişkin çizelgelerin bilimsel bir dayanağının bulunmadığı ileri sürülerek, çizelgelerin yürütmesinin durdurulması istendi.

Danıştay TTB’nin, “iptalinde üyelerinin hak ve menfaatleri arasında birliktelik olmayan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin Ek-1 ve Ek-3 sayılı çizelgelerine karşı dava açma ehliyeti bulunmadığından”, bu düzenlemeler yönünden yürütmenin durdurulması istemini reddetti.

Danıştay, Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun oluşumu, çalışma usul ve esasları, Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun görevleri ile itirazları yerinde bulmadı. Sağlık kurumlarının sahip olması gereken niteliklerin Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenmesini düzenleyen ilgili Yönetmelik maddesi de hukuka aykırı bulunmadı.

İlgili diğer mevzuat hükümleri ile paralel hükümler içeren ve sağlık kurumlarının kendi iç dinamiklerini esas alarak eğitim sorumlularıyla ilgili belirlemeler yapan Yönetmelik maddesinde yer alan “Adli Tıp Kurumunda 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu’nda belirtilen ihtisas kurulu başkanları ile en az üç yıl süreyle ihtisas kurullarında üyelik yapmış adli tıp uzmanları sorumludur” ibaresi ve “Eğitim Kurumları ve Eğitim Sorumluları” başlıklı bölümdeki eksik düzenleme iddiası yönünden yürütmenin durdurulması istemi reddedildi.

Eşitlik ilkesine aykırı
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği yürürlüğe girmeden önce Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne göre tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış, ancak henüz uzmanlık eğitimini bitirme sınavına girmemiş olan uzman doktor adaylarının, yeni yönetmelik hükümlerine göre uzmanlık eğitimi bitirme sınavına gireceğine ilişkin düzenlemenin de yürütmesi durduruldu. Kararda, bu maddenin eşitlik ilkesine, kazanılmış hak kavramına ve hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Kendilerine, uzmanlık alanlarıyla ilintili olan başka ana dallarda kısa süreli ana dal uzmanlık eğitimi imkânı tanınan uzmanların TUS’a girerek görece kısa süreli ana dal uzmanlık eğitimi almalarını öngören düzenleme hukuka aykırılık olmamakla birlikte; bu uzmanlara Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS)’na girerek ana dal uzmanlık eğitimi alma imkânı tanıyan “veya kontenjan açıldığı takdirde uzman oldukları alanlarda yapılan YDUS ile” ibaresi hukuka aykırı bulunarak yürütmesi durduruldu.

Veteriner, eczacı ve kimyagerler devam
Danıştay, veteriner, eczacı ve kimyagerlere tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji alanında tıpta uzmanlık eğitimi alma imkânı sağlayan düzenlemenin hukuka aykırı olmadığını bildirdi. Kararda, 1956 yılından bu yana yasa temelli bir idari istikrar oluşturmuş bulunan, tıp alanı dışından yer alan meslek mensuplarının tıpta uzmanlık eğitimi almasına ilişkin uygulamayı düzenleyen maddesinde hukuka aykırılık bulunmadığından, buna ilişkin olarak yürütmenin durdurulması isteminin reddedildiği kaydedildi.

• Biyoloji bölümü mezunlarının tıpta uzmanlık sınavına girmelerini engelleyen Yönetmeliğin geçici 4. maddesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmişse de itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri tarafından itiraz kabul edilerek yürütmeyi durdurma kararı kaldırılmıştır. Biyoloji mezunlarının tıpta uzmanlık sınavlarına girerek laboratuar dallarından uzman olmaları sözkonusu olamayacaktır.

Tüm sağlık haberleri için -tıklayın-

Tüm son dakika haberleri için -tıklayın-
 
Medimagazin

ÇOK OKUNAN 3 HABER
 • YORUMLAR
  • mustafa merse / 12-07-2013 13:47 tus
   saçmalıgın daniskasıdır bu kimyagerlerin tıpla alakası yoktur cok büyük hata yapılmıştır
  • Ertunç Delikaya / 12-11-2012 13:10 Başka bir sitede görüp beğendiğim bir yorumu kısaltarak aşağıya yapıştırdım:
   Benim hacettepe biyolojide aldığım (hepsi teorik+lab.) Sitoloji, Histoloji(insan ağırlıklı), Genel Mikrobiyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Uygulamalı Exfoliative Sitoloji = Cytoscreening(insanda), Biyokimya, Fizyoloji, Hücre Fizyolojisi, Organ Histolojisi, Endokrinoloji(insan), Embriyoloji, İnsan Genetiği, Klinik Biyokimya, Genel Parazitoloji, Özel Parazitoloji(insanda) derslerinden ve hepsinin yabancı yazarlı kalın iri kitaplarından, kapkazık teorik&pratik sınavlarından haberiniz var mı?! Bu saydığım derslerin hangisi tıpla doğrudan alakalı değil?
  • caglar yücedağ / 01-09-2012 10:01 ben bir biyologum tus en doğal hakkımız
   Ben ikibin yedi de biyoloji bölümünü Bitirerek tus sınavını kazandım araştırma hastanesinde 4 yıldı asistandim şimdi biyokimya uzman dokturu oldum hekimlik bölümü mevzunu uzmanlarla aynı yetkiye sahibim anlayacağınız artık uzman dokturum. bu yüzden tüm biyoloji mevzunları dilekçe yazıp talebiNi başbakanlığa yollamalı.
  • Gamze Acet / 20-04-2012 20:02 Kendi aramızda konuşarak bir yere varamayız!!
   Ben de biyoloji son snf öğrencisiyim. Yeni yönetmeliği siz de biliyorsunuzdur ki; diplomamızda "biyolog" değil, "biyoloji mezunu" yazacak.. bu cidden büyük bi acı!Aramızda bu konuda hiçbir bilgisi olmayan arkadaşlar da var. bu yüzdne bu açıklamayı yapmak zorundayım; BİYOLOJİ TEMEL BİLİMDİR VE TIP BİYOLOJİNİN BİR DALIDIR! Ama bunun farkında olmayıp, biyolojinin tıptan daha geride görüldüğü nadir ülkelerden birinde yaşıyoruz, bu sinir bozucu! Ancak böyle knşarak halledilmez bu durum. Türkiye Biyologlar Derneği ile irtibata geçip, sesimizi duyurlm
  • Neslihan Groll / 16-02-2012 00:51 Biyologlar ve Laboratuar
   Arkadasin biri biyologlar labarotuvar dersi almiyor demis. Ben Fatih Universitesi Biyoloji mezunuyum. Her biri 2 dönemler halinde, Biyokimya, Organik Kimya, Mikrobiyoloji, Genel Biyoloji, Fizyoloji (hayvan ve bitki), Genel Fizik, Genel Kimya, Moleküler Biyoloji, Moleküler Genetik laboratuarlari aldik ve her biri haftada 4 ders saati. Sizce biyologlarin hic tipla alakasi yok mu? Bu düzenleme gercekten bize yapilan cok büyük bir haksizlik, neredeyse tipcilarin ilk iki yilda aldigi tüm dersleri aldik ve bize sizin tipla alakaniz yok deniyor.
  • Mazlum / 18-01-2012 17:03 yeter artık
   Artık hiçbirşeye şaşırmıyorum. Nasıl bir karar böyle. Veteriner ne alaka kimyager ne alaka. O halde bu kadar mezun niye var. Neden hala ünv.ye alımlar yığınla. Kaldırsınlar bu bölümü.İmam Hatiplerin katsayı ile sıkıntısı bitmiyor. Yıllardır çabalayarak 2 yıllıktan 4 yıllığa oradan belki TUS olur da tek tercihim olan tıpa geçerim diye düşünmüştüm. Maalesef o da düşüncede kaldı. Allah'tan hayırlısı artık ne diyelim.
  • cemal keten / 03-01-2012 15:33 şahane
   öss de tıpa girmek için gereken biyoloji soru sayısını arttırırken biyologları uzmanlık sınavına alma biyoloji önemlimi önemsiz mi... biyologların gözü kimsenin yerinde değildir sadece biyolojinin olduğu alanlarda olmaya çalışıyoruz... kimyacı bir arkadaş labaratuvar egitimini almıyorsunuz demiş kendileri staj yapıcak yer bulamayıp hastanelere gelip kimin yanında staj yapıyorlar sorarım ona ... biyokimya labda kaç kimya ögrencisine iş ögretmeye çaliştik biz yemeyin bizi şimdi gülüyorum
  • ferah ertok / 15-11-2011 13:28 Doğru karar diyen arkadas
   Yorumunda dogru karar diyen diyen arkadas akp kendi kararnamesini kendi yazıyor kararlara ve yasalara uyuldugunu düşünen zihniyetin buna nasıl doğruluk verdi anlamadım ama kanunda böyle bir madde olmadıgı için kaldırıldı diyen insacık! biyoloji mezunları gidip tarla eksin o zaman dimi? Biyoloji tıpta en önemli dallardan biri hatta kanunda yer alan öncelik tanınmıs bölümlerdende tıp alanında daha sorumlu ve daha aktif bir bölüm ancak kanunlar gerekcesiyle hakkı elinden alınıyor Olay kendimizde bitiyor abi buna dogru karar diyebilecek üni ögrencileri bulunduruyoruz içimizde..
  • ferah ertok / 15-11-2011 13:23 ...
   Ayıp biyoloji bölümünün elle tutulur bir tus imkanı vardı onuda elinden aldınız İŞTE BU YÜZDEN EN İYİ ÜNİVERSİTEMİZ DİYE ÖVÜNDÜĞÜNÜZ ÜNİVERSİTELER DÜNYA SIRALAMASINDA YOK!!! Eğitim sisteminizde beyniniz kadar daralmış..AYIP..
  • burak bilir / 08-08-2011 10:53 enteresan!
   acaba bu dururmun sebebi mikrobiyoloji ve biyokimya uzmanlığını her zaman biyologların kazanmasından rahatsız olan tıp doktorlarımıdır diye düşünmeden edemiyorum...
  • biyo / 06-08-2011 23:28 siz verin akp ye oy, tus elinizden alınsın
   tus alındıbiyolaglar gremiyor. biyologlar böylessiz kalırsa daha çok tokatyerler kusura bakmayalım.
  • akuva35 / 12-02-2011 19:40 kendi kendimize yapıyoruz!
   saygıdeğer biyolog ve aday biyolog kardeşlerim bırakın bu biyolog sevdasını kayıt yaptırmayın gidin kimya veterinerlik radyoloji tıbbi lab ve lab bölümlerine kayıt yaptırın buraların puanları zannerdersem biraz da düşük kayıt yaptırmayın bakalım ne olacak bu kararları alanların devlete verecekleri ekonomik zararları bir düşünün biyologlar ünv. okuduklarında bunlardan para alınmıyor herhalde kafanızı kullanın kayıt yaptırmayın boş kalsın bölümler ne olacak acaba haa bu arada kendine güvenen okuyabilir bu bölümü o da dayısı olanlar okusun!!!
  • onur atalar / 04-02-2011 11:49 yeter artık!!!
   biz ne iş yapacaz ya sesleniyorum burdan bu kararları alan kişilere biz ne iş yapacaz bi bakıyoruz veterinerler bizim alanımıza el uzakmış bi bakıyoruz ziraat mühendisleri suna bakın şimdide tıbbi mikrobiyoloji de kimyagerlere geçiş üstünlüğü kimyagerler mikrobiyoloji hakkında ne biliyolar da bizden bu alanda üstün tutuluyorlar biz bu alanın bu kadar da hakkımızı yemeyin artık yeter biyolojiyi bitirmeye mi çalısıyosunuz kimyagerler bile sağlık çalısanı olarak kabul ediliyorken biyologların herşeyde önü kesiliyo biyologlar sesimizi çıkaralım
  • burak / 23-01-2011 13:25 tıbbi biyologlara haksızlık
   bunu yapanlar birsürü insanı işsiz bıraktı insanların ekmeğiyle oynadı.Allah affetmez gün olur onlarında ekmeğiyle oynanır
  • peln.k / 01-01-2011 22:25 Cahillik!
   Allah aşkına, buraya yazı yazan kaç kişi biyoloji hakkında bilgiye sahip? madem ki üzerinde hakimiyetiniz olmayan bir konuda konuşuyorsunuz, o kadar yıl okuyupta edindiğiniz ünvanlarınızdan utanın... Biyoloji demek; tıp da dahil olmak üzere bütün bilim dallarını kapsayan bir alandır... BİYOkimya; adı üzerinde biyolojik temelli bir konudur... Biyoloji bilgileri olmadan biyokimya kapsamında kimya profesörü olsanızda bir adım ileri gidemezsiniz... Bu mantıkdışı, cahillik örneği olan kararları verenlerin ve onlara destek veren tüm beyinlerin lütfen 5 dklarını ayırıp biyolojinin ne olduğunu ve biyologların hangi aşamalardan geçip hangi dersleri aldıklarını öğrensinler... Bu ülkede bu adalet sistemi olduğu sürece yakında embriyoloji, histoloji gibi dallarda da kimyagerlerin önünü açarlar....
  • s y,ldiz / 12-11-2010 02:55 mevzuat
   http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=729&Itemid=41


   lini tıklayın arkadaslar okuyun
  • misafir / 30-10-2010 22:03 gerçeğin iki yüzü
   arkadaşlar tıpçılar ilk üç sene fakülteye uğramazlar bile biyokimya ve mikrobiyoloji derslerini bu üç senede alırlar. biyoloji okuyanlar ise okula 4 sene devam etmek zorundadırlar. biyologların tusa girmelerine karşı çıkanlar bunları unutmamalıdırlar.
   <br>
  • elis gündoğar / 27-10-2010 10:56 kimya
   Benim kardeşim kimya mezunu biyokimya dersi görmediler bense biyoloji okudum biyokimya 1-1 uygulamalu biyokimya ve hücresel biyokimya okudum,mikrobiyoloji konusuna girmeyeceğm bile saçma sapan işler yapıyorlar, ya kimyacılara verdikleri gibi bize de hak versinler ya da tıpçılar dışında kimseye böyle bir hak vermesinler.
  • Yanlış Karar / 10-10-2010 22:51 Yeter ama.!
   Önce bir biyoloji bölümünde okuyanların aldığı dersleri araştırın bence, neyin eğitimini alıp almadığımızı o zaman öğrenebilirsiniz ancak. Sadece bir bölümün adına bakarak bizim öğrendiklerimizi sınırlayamazsınız. Bizlerde emek sarfediyoruz, evet tıp okuyanlar kadar ağır eğitimler almıyoruz, zaten onlar kadar seçeneklerimizde yok, ama sanmıyorum ki diğer tıp dışı branşlardan geri kalır tarafımı olsun. Her branşa saygım var, sizdende bizler için saygı bekliyorum. Zaten birkaç seçeneğimiz var onuda önümüzden alıyorsunuz. Hayır yani uğraşacak başka bişey mi bulamıyorsunuz anlayamıyorum!
  • m.dişci / 26-09-2010 14:06 cevap
   dilek kardeşim sınava girmek istiyosan tıp okucaktın yok a dan z ye görmüşsün falan filan bunlar boş....millet o kadar emek ediyo okuyo.bide girsen sen zaten kazanamazsın oda var
  • fatih coşkun / 16-09-2010 16:28 lanet
   bu ak partiye güveniyoz oy veriyoz yaptığına bakın.ben biyoloji okuyorum ve tus sınavına girmeyi düşünüodum. şimdi yalan oldu.yazık valla artık ne demeli bilmiyorum.isyan etsen yine sonuç yok...
  • YÜCEL G. / 09-09-2010 22:19 tus
   arkadaşlar ben tus sınavına hazırlanmayı düşünen bir bioloğum.lütfen daha önce tusa girmiş veya sınava hazırlanan birileri varsa bana yol göstersin.sınav hakkıda lütfen bilgilendirin.biz tusta nelerden sorumluyuz.iletişim adresim eyuccel@mynet.com.lütfen bilgi sahibi arkadaşlar yazsın!
  • emrah / 09-09-2010 00:25 gülüyorum size
   anatomi fizyoloji imminoloji biyokimya mikrobiyoloji kanser genetigi parazitoloji dersi alan biyologların sınava girmesi haksızlık ama sadece biyokimya alan kimyacıların sınava girmesi haklılık oluyor yazık çürük düşüncesiz beyinlere aciyorum size
  • murat karakızl / 02-09-2010 11:04 evrim
   arkadaşlar biyolojiye olan bu AKP saldırısının temelinde evrim teorisi vardır..bunlar biyolojiyi yok etmek isteyen örümcek kafalı yobazlardır...ayrıca ben kimyagerim ve biyolojicilere yapılan haksızlığın farkındayım vede üstelik 2010 tus ilkbaharda biyoloji mezunu olduğu halde gazi tıp a atananlar var muhtemelen birilerinin yakınları yada üniversite iç tüzük farklılığı vede diger yandan selçukl tıb kimyacıyı almadı ben gaziye girdim...
  • DLK ARSY / 23-08-2010 18:13 tuhaf
   funda anlaşılan ne kimya ne de biyoloji okumuşsun.aldığım eğitim hakkında yorum yapma çünkü bilmiosun:):):):):)
  • kermitfunda / 18-08-2010 13:03 Biyologlar susun artık!!!
   TDMM için açılan her kadroda biyologlar için hak tanıyordu ve siz hakkınız olmayan kadrolarıda istila ediyordunuz. Bir kimyager nasıl mikrobiyolog olamıyorsa bir biyologda asla biyokimya uzmanı olmamalıdır,olamaz!!! nedeni ise; kimyagerler kadar biyokimya bilgisi ve laboratuvar eğitimine sahip değilsiniz ve bu kadrolar kesinlikle sizin hakkınız değil... Bakanlığın başta yaptığı yanlıştı, siz mikrobiyoloji kadroları için kimyagerlerde biyokimya kadroları için yarışmalıydı. Ama şimdi en hayırlısı oldu ve biyologlar tamamen sınavdan men edildi...
  • Dilek Arısoy / 13-08-2010 16:18 :))
   Arkadaşım sanırım BİO-KİMYA'nın içeriği ile ilgili bir bilgin yok.Biyoloji mezunuyum ve 4 sene anatomi,fizyoloji,biyokimyanın yedi ceddini gördüm.A dan Z ye eğitimimi aldım ve tıpçılardan daha bilgili olduğum konusunda da iddialıyım birçok arkadaşım gibi.Farkındaysan biyoloji temel daldır,Eczacılık,tıp,veterinerlik,diş hekimliği vs. biolojinin yan dallarıdır.
  • galibarda / 12-08-2010 13:15 doğru karar
   arkdaslar kımyacılar tıpın t sı bılmıorsa biyologlarda bılmıyor diye düşünüyorum. zaten kımyacılarıda sadece bıyokımya için alıorlar buda cok dogru bır karar cunku hem bıyologlardan hemde tıp okuyanlardan daha cok bıyokımya bılıyorlar o nedenle düşününde konusun lutfen.
  • arif çelik / 10-08-2010 17:32 bu kararı çıkaranın........
   böyle bi saçmalık olabilirmi yhaa...hangi kimyacı tıp dersi görmüş bugüne kadar..t sini bilmezler..onlar girebiliyor bize yok..inş savaş çıkarda danıştay manıştay hepsi görür eb....
  • SIDDIK GEDİK / 20-07-2010 23:42 olur boyle vakalar...
   arkadaşlar..ilk 10a bıyologlar gırdığınden...zayıf bır rakıp secmek gerek...eee kımyacılar vetler eczacılar zayıf halka...bıyologlar ilk 10 derecede olduğundan ve hazmedememek....saygılarımlaaa
  • dasdad / 20-07-2010 02:32 !!!
   kimyacıların mı daha çok hakkı war mış!!!
  • doğru karar / 30-06-2010 14:18 doğru karar
   992 sayılı kanuna göre doktorlar, veterinerler, eczacılar ve kimyagerler TUS'a girebiliyor. Bu kanunda biyologlar yazılmadığı için TUS'a giremezler. Kanuna aykırı bir durum vardı, düzeltildi.
  • Mağdur / 30-06-2010 01:02 eşitlik ilkesine aykırılık
   bu uygulamayı getirenleri şiddetle kınıyorum, ben bir biyolog olarak, o kadar emeğin boşa gitmesine mi yanayım eşitsizliğe mi yanayım.Madem tıp dışı olarak uygun değil neden daha uzak alan olan kimya gibi branşlar gerisinde bırakılıp dışlanıyoruz, madem dışlanıyoruz neden bu konuda başka bir düzenleme yapılmıyor.Emeklerimizi bir çırpıda hiç sayan sorumluları Allah'a havale ediyorum, eğer daha da mağdur edilirsek, bu sorumluların aleyhine olur.
  1 2 3 4
  Anketler
  Kurumsal
  E-Bülten Üyeliği
  Ad Soyad :
  Email :
  Firma Adı :
  » Enerji» Endüstriyel İletişim » Pano » Endüstriyel Yazılım
  » Kontrol Cihazları » Kontrol Sistemleri » Mekatronik » Sensör
  » Sürücü » Emniyet Çözümleri » Kontrolör » Makine
  » Makina Emniyeti » Pnömatik » Hidrolik » Motor
  » Elektrik » Barkod » Paslanmaz » Çelik
  » Demir » Vinç » Taşıma Üniteleri » Kaldırma Üniteleri
  » Demir Yolu » Konveyör » Robotlu Üretim » Robotik Otomasyon
  » İç Lojistik » Kaynak» Lazer Kesim » Yenilenebilir Enerji